Stacking Toys

Lotes Toys Giant Pyramid, round, square or triangleLotes Toys Wooden Giant Pyramid, round
Wooden Gigant Pyramid, Raund
Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, round
Wooden Gigant Pyramid, Raund
Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, round
Wooden Gigant Pyramid, Raund
Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, square
Wooden Gigant Pyramid, Square
Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, square
Wooden Gigant Pyramid, Square
Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, square
Wooden Gigant Pyramid, Square
Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, triangle
Wooden Gigant Pyramid, Triangle
Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, triangle
Wooden Gigant Pyramid, Triangle


Lotes Toys Wooden Giant Pyramid, triangle
Wooden Gigant Pyramid, TriangleLotes Toys Classic Pyramids, round, square, 

oval, flower, triangle or geometric


Lotes Toys Wooden Stacking rings (PY02)
Wooden Stacking rings
 (PY02)
Lotes Toys Wooden Stacking rings (PY02)
Wooden Stacking rings
 (PY02)
Lotes Toys Wooden Stacking rings (PY02)
Wooden Stacking rings 
 (PY02)
Lotes Toys Wooden Stacking Square (PY01)
Wooden Stacking Square
 (PY01)
Lotes Toys Wooden Stacking Square (PY01)
Wooden Stacking Square 
 (PY01)
Lotes Toys Wooden Stacking Square (PY01)
Wooden Stacking Square 
 (PY01)
Lotes Toys Wooden Stacking Triangle (PY05)
Wooden Stacking Triangle
 (PY05)
Lotes Toys Wooden Stacking Triangle (PY05)
Wooden Stacking Triangle
 (PY05)
Lotes Toys Wooden Stacking Triangle (PY05)
Wooden Stacking Triangle 
 (PY05)
LotesToys Wooden Stacking Oval (PY06)
Wooden Stacking Oval 
 (PY06)
LotesToys Wooden Stacking Oval (PY06)
Wooden Stacking Oval
 (PY06)
LotesToys Wooden Stacking Oval (PY06)
Wooden Stacking Oval
 (PY06)
LotesToys Wooden Stacking Flower (PY03)
Wooden Stacking Flower
 (PY03)
LotesToys Wooden Stacking Flower (PY03)
Wooden Stacking Flower
 (PY03)
LotesToys Wooden Stacking Flower (PY03)
Wooden Stacking Flower
 (PY03)
Wooden Stacking Geometric  (PY04)
Wooden Stacking Geometric 
(PY04)
Wooden Stacking Geometric  (PY04)
Wooden Stacking Geometric 
(PY04)
Wooden Stacking Geometric  (PY04)
Wooden Stacking Geometric 
(PY04)


Lotes Toys mini Pyramids, round, square, 

oval, flower or triangle


Lotes Toys Wooden Mini Stacking Rings (PY22)
Wooden Mini Stacking 
Rings (PY22)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Rings (PY22)
Wooden Mini Stacking 
Rings (PY22)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Rings (PY22)
Wooden Mini Stacking 
Rings (PY22)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Cubes (PY21)
Wooden Mini Stacking 
Cubes (PY21)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Cubes (PY21)
Wooden Mini Stacking 
Cubes (PY21)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Cubes (PY21)
Wooden Mini Stacking 
Cubes (PY21)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Triangle (PY24)
Wooden Mini Stacking
 Triangle (PY24)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Triangle (PY24)
Wooden Mini Stacking
 Triangle (PY24)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Triangle (PY24)
Wooden Mini Stacking
 Triangle (PY24)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Oval (PY25)
Wooden Mini Stacking
 Oval (PY25)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Oval (PY25)
Wooden Mini Stacking
 Oval (PY25)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Oval (PY25)
Wooden Mini Stacking
 Oval (PY25)
Lotes Toys Wooden Mini Stacking Flower (PY23)
Wooden Mini Stacking
 Flower (PY23)
Wooden Mini Stacking  Geometric (PY26)
Wooden Mini Stacking
 Geometric (PY26)

Lotes Toys Wooden Mini Stacking Flower (PY23)
Wooden Mini Stacking
 Flower (PY23)
Wooden Mini Stacking  Geometric (PY26)
PWooden Mini Stacking
 Geometric (PY26)

Lotes Toys Wooden Mini Stacking Flower (PY23)
Wooden Mini Stacking
 Flower (PY23)
Wooden Mini Stacking  Geometric (PY26)
Wooden Mini Stacking
 Geometric (PY26)